مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا جواب سلام مجري برنامههاي تلويزيوني يا راديوئي (پخش مستقيم يا غير مستقيم) لازم است؟مبلغي ماهيانه به دفترچه آتيه يا پس انداز جهت تهيه جهيزيه دخترم و خرج تحصيل دانشگاه فقط به نيت همين كار در نظر گرفتهام. آيا به اين پس انداز خمس تعلق ميگيرد يا خير؟آيا سحر و جادو واقعيت دارد؟ حكم شرعي آن چيست؟افرادي كه مقلد مقام معظم رهبري ميباشند با توجه به اين كه آقا رساله ندارد ميتوانند در برخي موارد از رساله امام خميني (ره) يا آية الله فاضل استفاده كنند؟آيا ميتوان سوالات پيش آمده را بر روي كاغذهاي معمولي به آدرس شما فرستاد؟بنده از مقام معظم رهبري تقليد ميكنم. خواهشمندم استفتائات ايشان را براي من بفرستيد.گاهي بعد از مراسم اطعام و اكرام در پادگان، غذا، ميوه و... اضافه ميآيد كه عدهاي از پاسداران و يا بسيجيان به منزل ميبرند و يا سربازان استفاده ميكنند. اين استفاده چه حكمي دارد؟ آيا صرفاً اجازه مسئول در اين موارد كافي و مجزي است؟ما موظف هستيم براي استراحت و خواب در آسايشگاههاي عمومي بخوابيم و خوابيدن در ديگر جاها ممنوع است، از طرفي در اين آسايشگاهها گناهاني عظيم از بعضي سربازان رخ ميدهد و با امر به معروف و نهي از منكر هم درست نشد. آيا اقامت و خوابيدن در چنين شرايطي در محيطهاي ممنوعه و نيز مطالعه و اقامه نماز و... اشكال دارد؟كشيدن تمثالها و عكسها از جانواران و انسانها حرام و قرار دادن آنها بر روي ديوار و تاقچه كراهت شديد دارد ولي ميبينيم بسياري از مردم و حتي علما و حتي رهبري عكس امام خميني را نصب ميكنند. لطفاً توضيح كامل بدهيد.نگاه كردن به فيلمهاي خارجي براي مردان و فوتبال و مسابقات ورزشي براي زنان (از تلويزيون) چه حكم شرعي دارد؟خرج كردن از سرمايه يك كارخانه براي مأموريتهاي بسيج در صورتي كه كارفرما راضي نباشد چه حكمي دارد؟اگر فيلمهاي ناهنجار ماهوارهاي را مشاهده كنيم ولي تغييري از لحاظ شهوت در ما به وجود نيايد آيا حرام است؟ (سؤال دانشآموز دبيرستان)  1. 1792 از 4632