مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا امكان دارد كسي حاجتي داشته باشد و مثلاً به امام هشتم بيا به امام ديگري متوسل شود اما حاجت نگيرد، اما مثلاً به امام دوم متوسل شود و حاجت بگيرد؟اگر بعضي ها بعد از دهم محرم كه مردم عزاداري مي كنند، به سيدي و فيلمهاي شاد نگاه كنند، درست است؟

چرا خواجه ربيع در جنگ همراه حضرت علي(ع) شركت نكرد؟

نام مادر حضرت رقيه (دختر امام حسين(ع)) چيست؟

با توجه به اين كه خداوند امام علي(ع) را وصي پيامبر(ص) معرفي كرده، چرا نام حضرت علي(ع) در قرآن كريم ذكر نشده است؟

آيا حضرت زهرا(س) دختري به نام ام كلثوم داشته و ام كلثوم همسر عثمان بوده است يا نه؟

آيا خرابة شام كه اهل بيت امام حسين(ع) مدتي را در آنجا به سر بردند، واقعاً خرابه بود يا با توجه به شأن اهل بيت خرابه محسوب مي شده است؟

آيا مردم كرة زمين همگي تحت شمول هدايت پيامبران الهي بودند با توجه به اين كه بسياري از نقاط آن ناشناخته بوده و در سدههاي اخير كشف شده است، آيا در بين پيامبران الهي از لحاظ هدايت مردم با مرگ آنها وقفهاي ايجاد شده است؟ با توجه به حديث امام صادق(ع) هيچ وقت كرة زمين از وجود امام خالي نيست و گرنه زمين از هم ميپاشيد. اين مسئله چگونه قابل تبيين است؟

بهترين طريقة مداحي و روضه خواني چگونه است؟ چه كنيم تا به گونة مطلوبي جلسه را اداره كنيم و در آن خطايي رخ ندهد؟

براي اين كه دعاهايمان مستجاب شود چه بايد بكنيم؟

كسي كه با نام خدا و اهل بيت و امامان قسم ياد ميكند و مجبور به شكستنقسم ميشود، تكليف چيست؟

آيا انداختن شال سبز با نيت جلب احترام به ديگران و يا خود را فرزند ائمه اطهار 8دانستن، موجب نارضايتي اهل بيت ميگردد؟ آيا صحيح است؟

  1. 1869 از 4632