مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با عنايت به فراز 47 و 48 خطبة 86، سعادت از آن چه كسي است و شقّي كيست؟
با عنايت به فراز 55 تا 57 خطبه 86، حسادت چه چيزي را از بين ميبرد؟
با عنايت به فراز 58 خطبه 86، عداوت و كينهتوزي، چه پيامدي دارد؟
تفسير فرازهاي سي و سوم تا سي و هفتم خطبه هشتاد و هفتم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي(ع) به توصيف شخص عارف به عنوان چراغ ظلمتها مي‎پردازد چيست؟
تفسير فرازهاي چهلم تا چهل و دوم خطبه هشتاد و هفتم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي(ع) به بيان مقام و جايگاه مخلصين در دنيا مي‎پردازد چيست؟
تفسير فرازهاي چهل و سوم و چهل و چهارم خطبه هشتاد و هفتم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي(ع) به بيان رعايت عدالت در نزد عارفان پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي چهل و پنجم تا چهل و هفتم خطبه هشتاد و هفتم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي(ع) به بيان سير عارف به سوي حق و عمل به آن پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي هفتاد تا هشتاد و دو خطبه هشتاد و هفتم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي(ع) به جايگاه رفيع اهل‎بيت و حجت بودن خويش بر مردم اشاره مي‎كند چيست؟
تفسير فرازهاي هشتاد و سوم تا هشتاد و ششم خطبه هشتاد و هفتم نهج‎البلاغه كه در آن امام به نقل حديث پيامبر در كيفيت مرگ اهل‎بيت مي‎پردازد چيست؟
چه مضاميني در خطبه هشتاد و هفتم نهج‎البلاغه در توصيف سالكان ذكر شده است؟
تفسير فرازهاي دهم و يازدهم خطبه هشتاد و هفتم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي(ع) به توصيف تصرف عارف در «زمان» پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي دوازدهم و سيزدهم خطبه هشتاد و هفتم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي(ع) به توصيف نحوه نگرش عارف به زندگي مي‎پردازد چيست؟
  1. 2321 از 4632