مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1- اعضاي تشكيل دهنده كنگره آمريكا چه كساني هستند و معمولاً چه سياستي را دنبال مي كنند؟

2- آيا اين جمله صحيح است كه رئيس جمهور آمريكا را كنگره آمريكا تعيين مي كند؟

سوالي كردم درمورد رفيقها ودوستها كه عرض كردم تمام آنها بد هستند درست گفتيد كلمه بد معنا ندارد مطمئناً من خود نيز بدتراز آنها هستم ولي سؤالم منظور ديگري داشت هرچند اشتباه ازمن بود زيرا نمي دانستم چطور سؤال كنم منظورم از دوست بد، رفيقهاي بد اين بود كه آنها عده اي مشروب مي خوردند ومن اگر بخواهم با آنها دوست بشوم بايد مثل آنها مشروب بخورم و كاري كه اسم آن دزدي است و من اصلاً ازاين كارها بخاطرخدا پرهيز مي كنم، پس نمي توانم با آنها دوست بشوم عده اي هم دختر باز هستند ومن هم اگر بخواهم با آنها دوست بشوم بايد دختر بازي كنم آن هم كه درشأن من نيست وعده اي هستند كه وقتي دركنار آنها هستم كلمات بسيار بدي بكار مي برند، فحش مي دهند وازاين حرفها، اين كارهاي سه گروه بود، گروه ديگر پيدا نمي كنم كه با آنها دوست شوم، پس چه كنم چون درمنطقه ما وحتي درهرجايي كه پا مي گذارم غير از اين افراد كسي را پيدانمي كنم .

چرا بايد درس بخوانيم؟ ما كه دراين دوره هستيم كساني هستند كه ليسانس يا مدارج بالاتر علمي دارند ولي بيكارند دليل چيست؟

1- درجامعه شايع است كه قبل ازانقلاب كشور دردست روسها بوده وبعد از انقلاب سياست كشور رنگ وبوي انگليس ودر دولت آقاي خاتمي گرايش به سياست آمريكائي داشته، آيا مطالب صحت دارد؟

2- درمورد برخورد با والدين مي گويند درزمان ما پدر ومادرها هر چه مي گفتند ما مي گفتيم چشم، شما چرا با مابحث مي كنيد؟ ما چطور مي توانيم به آنها بفهمانيم زمان آنها با مقتضيات عصر ما متفاوت است وبه ما اينقدر گير ندهند؟

چگونه مي شود كه درنماز حواس انسان به خداوند باشد؟ مثلاً دريك مواردي كه شلوغي زياد است چگونه مي شود حواس را به خداوند معطوف كرد؟

چگونه مي شود كه اراده انسان تقويت شود مثلاً در درس ها براي تصميم گيري وبرنامه ريزي وانجام آنها چگونه مي شود كه انسان اراده اش مورد پشتكار وتقويت قرار گيرد؟

درجايي دوم خردادي هاي زيادي نشسته اند وازرهبر بد ميگويند (مثلاً درمدرسه)خوب ما اگر از رهبر دفاع كنيم با ما بدشده ودعوا راه مي اندازند ومديرهم ما را دعوا مي كند واگر ساكت باشيم هم خوب نيست وظيفه چيست؟توضيح دهيد؟

آيا دوستدختر داشتنگناه است البته نه اينكهكارهاي خلاف شرع انجام شود فقط براي تقويت روحي و دوستي .

وقتي تربيت فرزندان به عهده مادران است چرا مي گويند زن كم عقلتر ازمرد است ؟

چگونه مي توان برمنزوي بودن خود غلبه كرد وانسان اجتماعي شد؟

علت تفاوت انسان ها در چيست؟ چرا خداوند بعضي ها را از نظر مالي در فقر و بعضي ها را در ثروت آفريده است؟ اگر خداوند عادل است پس اين همه تفاوت در بين انسان ها در چيست؟ چرا بعضي انسان ها زشت صورت و بعضي زيبا ميباشند؟

قبل از روي كار آمدن آقاي خاتمي، كميته منكرات وجود داشت چرا بعد از ايشان اين كميته فعاليتي ندارد؟

  1. 1761 از 4632