مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قـرآن مـي گويد : در قبول دين اكراه و اجباري نيست در حالي كه تاريخ اسلام پر است از جنگها و خونريزيها بخاطر دين و مذهب ؟
علل گرايش به جبر و رواج آن را شرح دهيد ؟
آثار سوء گرايش به جبر را بيان كنيد ؟
ايـنكه قرآن مي گويد : اللّه خالق كل شي ء خداوند آفريننده همه چيز است آياخالقيت خداوند نسبت به همه چيز دليل بر جبر نيست ؟
ايـنكه قرآن در مورد اهل بيت پيامبر (ص ) مي گويد : خداوند مي خواهد پليدي و گناه را از شما اهـل بـيـت دور كند جمله يريد اشاره به اراده تكويني پروردگار است واين موجب يك نوع جبر است
خـداونـد از ازل مـي دانـست كه فلاني جاني در لحظه اي معين دست به جنايت مي زند ,بنابر اين هرگاه فرد جنايتكار اقدام به آن جنايت نكند , در اين صورت به اصطلاح علم خداوند خلاف از آب در مي آيد .
درخواست و دعا كاري عبث است . زيـرا اگـر مـورد درخـواست را خداوند تقدير كرده باشدحتما به انسان خواهد رسيد و اگر تقدير نكرده باشد هيچگاه نخواهد رسيد پس دعا ودرخواست بيهوده است ؟
محد وده جبر واختيار در رفتار و كردار انسان تاچه حدي است ؟
موضوع «منزلٌ بين منزل» كه در مبحث جبر و اختيار مطرح است، يعني چه؟
چرا خداوند انسان را آزاد قرار داده است؟
آيا اين كه انسان كاري را از ترس كيفر بجا بياورد، نوعي جبر نيست؟
دامنه جبر تا كجاست؟
  1. 1295 از 4632