مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از راه فطرت چگونه مي شود، به اثبات وجود خدا دست يافت؟
چگونه مي توان ثابت كرد، دين اسلام كامل ترين دين هاست؟
آفرينش حوا به چه شكل بود، آيا همانند حضرت آدم(ع) بود؟
فرق اصلي اديان الهي با اديان ساختگي در چيست؟
بعد از امامت حضرت علي(ع) چگونه ائمه انتخاب شدند؟
كساني كه به خاطر خلاف والدين و حلال نبودن لقمه در دوران حاملگي،دست به كار خلاف مي زنند آيا اين به معناي سلب اختيار نيست ؟
آيا انسان در به وجود آمدنش مجبور نبوده است؟
چرا خداوند انسان را آفريد و چه نيازي به آن داشت؟
اكثر ما دين خودمان را به صورت تقليداز نياكان خود آموخته ايم، آيا مي شودگفت: ما نسنجيده تسليم شده ايم بدون اين كه تحقيق و آگاهي داشته باشيم؟
(قبض و بسط شريعت) يعني چه و منظور آقاي سروش از اين مساله چيست؟و اين بحث آيا برون ديني است يا درون ديني؟
خداوند چرا انسان را خلق كرد؟ اگر براي عبادت است چرا فرشتگان ديگري رانيافريد و اگر براي امتحان است مگر جواب آن براي خداوند روشن نيست؟
يك برهان تحت چه شرايطي، عقلي و منطقي است؟ پذيرش افراد و عدم آن در صحت برهان آيا تاثيري دارد؟ نيافتن دليل عقلي براي اثبات مساله اي،دليل بر رد آن است؟
  1. 956 از 4632