مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

برار دور شدن از شيطان چه بايد كرد؟

جن ها قبل از انسان ها آفريده شده اند پس قطعاً به پيشرفت هاي علمي بسياري دست يافته اند. آيا ارتباط انسان ها با جن نمي تواند مفيد باشد؟

جن ها چه شكلي اند؟ آيا اندامي چون انسان دارند؟

گفته شده كه جن در عالمي مستقل زندگي مي كند، منظور از اين عالم مستقل چيست؟

چرا جن باعث ترس در مردم مي شود؟

آيا جن با انسان رابطه بر قرار مي كند؟

چه كنيم شيطان ما را فريب ندهد و به فساد نكشاند؟

دعاهايي در دفع جن ها و دوري آن ها وارد شده ولي جني ديده نشده است. آيا آن دعاها براي زماني خاص بوده اند؟

منظور از اين كه شيطان دشمني آشكار است (عدواً مبيناً) چيست؟

چرا قدرت شيطان و هواي نفس برتر از ساير قوا است؟ آيا عدل الهي ايجاب نمي كند كه اگر موجودي به نام شيطان آفريد، فرشته ديگري

مي آفريد كه مردم را به خوبي ها دعوت كند؟

مي گويند زن و مرد از تمام لحاظ يكسان هستند. از طرف ديگر مي گويند زن ها ناقص العقل و دام هاي شيطان هستند. دليلش چيست؟

شيطان مي تواند توبه كند؟

  1. 1301 از 4632