مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كدام سوره نيمي از معني قرآن كريم را در بر گرفته است؟

چه آياتي در قرآن كريم با عبارت و من آياته شروع ميشود و در كدام سورهها قرار دارند؟

لطفاً نام فردي ايراني كه به اعجاز حافظ قرآن شد ذكر كرده و بفرماييد ايشان ساكن كجا است و چگونه آن حادثه رخ داد؟

دوازدهمين و چهاردهمين و سيصدو سيزدهمين حافظ قرآن، چه كساني بودند؟

در مورد هديه دادن و هديه گرفتن در قرآن، چه مطالبي آمده است؟

ميزان در قرآن كريم به چه معنايي به كار رفته است؟ توضيح دهيد.

لطفاً عوالم شش گانة خلقت آدمي را توضيح دهيد (با توجه به قرآن و روايات و همراه با ذكر منابع).

سه بيت زير مربوط به كدام آيات از قرآن است؟ معناي آيه را بنويسيد؟

بيا تا جهان را به بد نسپريمبه كوشش همه دست نيكي بريم

نباشد همي نيك و بد پايدارهمان به كه نيكي بود يادگار

كه آن گنج و دينار و كاخِ بلندنخواهد بدن مر تو را سودمند

دو بيت زير مربوط به كدام آيه از قرآن است؟ معناي آيه را بنويسيد؟

زمانه پندي آزادوار داد مرازمانه را چو نكو بنگري همه پند است

به روز نيك كسان گفت تا تو غم نخوريبسا كسا كه به روز تو آرزومند است

رودكي

اقتباس يعني چه؟ چند بار در قرآن به كار رفته است؟

نشانههاي روزي حلال از نظر قرآن چيست؟

آيا در قرآن دربارة برآوردن خواستهاي مشروع همسر و احترام به وي و پاسخ به نيازهاي غريزي طرفين شاهدي وجود دارد؟

  1. 2702 از 4632