مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

روح انسانها، پس از مرگ، به كجا ميرود؟

با آن كه فردي مذهبي هستم و به دستورهاي ديني عمل ميكنم، ليكن احساس ميكنم كه خداوند به من عنايتي ندارد، زيرا از او خواستهام كه مرا در ترك يك گناه، يا توفيق انجام يك طاعت ياري كند، ولي اثري ديدن نشده، پس لطف خدا كجاست؟

هدف انسان از زندگي جاودان در آن جهان چيست

هدف انسان از زندگي جاودان در آن جهان چيست

از كودكي با سختيها و مشكلات رو به رو بودم و صبر كردهام، اكنون احساس ميكنم، آزمايشهاي الهي تنها براي ما است و هيچ وقت تمام نميشود; ما بايدپاسخ كارهاي ديگران را پس بدهيم، پس عدالت خدا كجاست؟

آيا گمراهان در قيامت كر و كور هستند، مگر در قيامت صداها را نميشنوند؟ در آيههاي ديگر ميخوانيم كه صداها و مسائل دوزخ و... را ميبينند، توجيه اينها چگونه است؟

من امتحان كردهام كه خداوند انسان را در ترك گناه كمك نميكند، آيا اين مطلب درست است؟

چگونه ميتوان گفت كه تموّل و برخورداري از نعمتهاي خداوند متعال، استدراج يا عنايت الهي است؟!

با توجه به قدرت نامحدود خداوند و اين كه بر هر كاري قادر است، چرا ثبت كارهاي نيك و بد مردم را به فرشتگان سپرده است و خودش انجام نميدهد؟

فيها خالدون در بهشت و در جهنم چه كساني هستند و چه دستههايي را شامل ميشود؟ مگر غير از هم فيها خالدون در بهشت داريم كه اقامت آنها موقتي باشد؟

همان گونه كه در پاسخ نوشته بوديد، نخستين موجودي كه خداوند خلق فرموده عقل است، لطفاً بفرماييد چيزي كه عقل به آن تعلق ميگيرد چيست؟

الف. با توجه به آيههاي 30 و 31 سوره مبارك بقره، چرا فرشتگان تنها به فسادگري انسان اشاره كرده، و از كارهاي خوب او سخن به ميان نياوردند؟ ب. اسمائي را كه خداوند به آدم تعليم داد، توضيح دهيد؟

  1. 1263 از 4632