مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هدف از آفرينش انسان كدام است ؟
هدف از آفرينش انسان چيست ؟
اگـر نـيـروي خلقت ( خالق بودن ) جزء ذات خداوند است پس چرا خلقت ابتداء دارد ؟ واگر جزء ذات نيست خداوند چگونه آن را كسب كرد ؟ و رابطه خداوند با اين صفت چگونه است .
هـدف از حيات چيست ؟ اگر تكامل است آيا اين تكامل متوقف مي شود يا در بي نهايت بخدا تبديل مي شود ؟ و اگر متوقف مي شود مگر نه زندگي يك نواخت غير قابل تحمل است پس چگونه انسان تـا ابـد بـصورت يكنواخت در بهشت زندگي مي كند ؟ ضمن همين موضوع متوجه افراد واقع در جهنم نيز مي شود چون سرانجام بر اثر عادت رنج عذاب را درك نمي كنند . ضـمـنـا منظور از تكامل چيست ؟ اين تكامل چه فائده اي براي خدا دارد ؟اگر فائده اي ندارد چرا خداوند كار بيهوده انجام مي دهد ؟
آيا براي جهان هدف و علت غائي مي توان قائل شد ؟
آيـا مـيـان ايـن آيـه كه غرض از خلقت را عبادت معرفي كرده است و ما خلقت الجن والانس الا لـيعبدون ( ذاريات / 56 ) و ميان آيه كه غرض خلقت را اختلاف معرفي كرده است منافاتي وجود ندارد ؟ و لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك و لذلك خلقهم ( هود / 119 ) .
اگر انسان هلوع و جزوع است پس خلقت الهي كامل و نيك نيست . در حاليكه خداوندمي فرمايد الذي احسن كل شي خلقه ( سجده / 7 ) .
فـلاسـفـه الـهـي و پـيروان اديان همگي معتقد به وجود يك هدف عالي براي آفرينشند اين هدف چيست ؟
اگـر هدف از آفرينش انسان تكامل بوده چرا خداوند از آغاز انسان را در همه ابعاد , كامل نيافريد تا نيازي به پيمودن مراحل تكامل نبوده باشد ؟
در فلسفه اصالت وجودي آورده شده است كه موجودات هستي ناقص و خداوند هستي كامل است . ضمنا در احاديث و قرآن آمده است كه خداوند بود و همه چيز نبود چگونه ازهيچ چيز هستي ناقص بوجود آمد ؟ منظور از هستي ناقص چيست ؟ واقعيت چيستي اين هستي ناقص چيست ؟ .
در آيـات قرآن آمده : جهان در شش روز آفريده شده در حالي كه پيدايش مجموعه جهان در شش روز چيزي است بر خلاف علم زيرا علم مي گويد : ميلياردها سال طول كشيد تازمين و آسمان به وضع كنوني درآمد به علاوه قبل از آفرينش زمين و آسمان شب و روزي وجود نداشت كه اينها در آن آفريده شود , شب و روز از گردش زمين به دور خود و دربرابر نور آفتاب به وجود مي آيد ؟
خـداونـد بـا وجـود قـدرت بـي انتهايي كه دارد مي توانست همه آسمانها و زمين را در يك لحظه بيافريند چرا آنها را در دورانهاي طولاني قرار داد ؟
  1. 1364 از 4632